Advies en ondersteuning

Naast deze informatie en formats biedt OOR ON ook op maat gemaakte onderwijskundige begeleiding aan clusters om hun regionale samenwerking te versterken. Als er behoefte is aan ondersteuning, vernemen wij dat graag via Postbus OOR ON: ooron.rha@radboudumc.nl.

We waarderen feedback, vragen of verduidelijkingen. Aarzel daarom niet om contact op te nemen.

Onderwijs- en OpleidingsRegio Oost-Nederland (Gezond en veilig) Samenwerken en regionaal opleiden

Visie op regionaal opleiden in het OOR ON opleidingsnetwerk

Het OOR ON is een hecht regionaal opleidingsnetwerk. Het streven is veelzijdige medisch specialisten op te leiden die goed voorbereid zijn op toekomstige zorguitdagingen en voortdurende veranderingen, om de best mogelijke zorg kunnen bieden, samen met de patiënt.

lees meer

Visie op regionaal opleiden in het OOR ON opleidingsnetwerk

Het OOR ON is een hecht regionaal opleidingsnetwerk. Het streven is veelzijdige medisch specialisten op te leiden die goed voorbereid zijn op toekomstige zorguitdagingen en voortdurende veranderingen, om de best mogelijke zorg kunnen bieden, samen met de patiënt.

In ons opleidingsnetwerk worden artsen in opleiding (aiossen) binnen elk specialisme opgeleid in samenwerking met verschillende instellingen. Dit samenwerkingsverband - voorheen ‘cluster’ genoemd, aangeduid als het regionale specialisme-specifieke opleidingsnetwerk (RSO), zorgt voor hoogwaardige opleidingen met een breed scala aan leerdoelen en differentiatiemogelijkheden. Hierbij houden we rekening met de professionele ontwikkeling van elke individuele arts in opleiding. Aiossen kunnen profiteren van diverse kennis en expertise van opleiders en groepen in verschillende instellingen binnen onze regio.

Lees meer over regionaal opleiden in de OOR ON: Visie op regionaal opleiden in het OOR ON.


Gezond en veilig opleiden (GVO)

Werkplezier en welzijn worden bereikt door expliciete aandacht en ruimte te geven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, in een werkomgeving waarin zij zich veilig en fijn voelen.

lees meer

Gezond en veilig opleiden (GVO)

De Regionale Centrale Opleidingscommissie (R-COC) staat voor het werkplezier en welzijn van a(n)iossen en het hele opleidingsteam. Dit wordt bereikt door expliciete aandacht en ruimte te geven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit vindt plaats in een werkomgeving waarin zij zich veilig en fijn voelen. Er wordt samengewerkt vanuit dialoog en menselijke maat, met als einddoel goede patiëntenzorg te kunnen leveren. Binnen de OOR ON zetten we de D-rect- en GVO-vragenlijsten uit voor de monitoring van gezond en veilig opleiden.

Ter illustratie is in de Notitie Gezond en Veilig Opleiden een uitwerking te lezen van gezond en veilig opleiden in het Radboudumc.

Van denken naar doen: toolbox voor regionaal opleiden


Kwaliteitskader regionaal opleiden

De kwaliteitsmetingen en -monitoring van opleidingen in het regionaal opleidingsnetwerk en een Regionaal Specialisme-specifiek Opleidingsnetwerk (RSO).

lees meer

Kwaliteitskader regionaal opleiden

Voor alle opleidingen in ons regionale opleidingsnetwerk OOR ON geldt de verplichting om primair te voldoen aan de landelijke wettelijke kaders van het Kaderbesluit CGS en aan het Kwaliteitskader CGS.

De rol van het samenwerkingsverband, zoals bepaald in het Kwaliteitskader CGS, is uitgewerkt in de handreiking  Kwaliteitskader Regionaal Opleiden OOR ON. Deze handreiking betreft de kwaliteitsmetingen en -monitoring van opleidingen in het regionaal opleidingsnetwerk en een Regionaal Specialisme specifiek Opleidingsnetwerk (RSO).


Praktische uitwerking van thema's

Deze handreiking geeft praktische voorbeelden voor de inrichting van het regionaal opleidingsplan, onderwijs en kwaliteitszorg.

lees meer

Praktische uitwerking van thema's

Deze handreiking heeft als doel de verwachtingen van de Regionale Opleidingscommissie (R-COC) ten aanzien van regionaal opleiden helder te communiceren naar de regionale specialisme-specifieke opleidingsgroep (RSO). Het document Regionaal opleiden in het OOR ON opleidingsnetwerk geeft praktische voorbeelden voor de inrichting van het regionaal opleidingsplan, onderwijs en kwaliteitszorg.


QuickScan voor evaluatie van regionaal opleiden

In de QuickScan zijn acties en gedragingen te vinden die aangeven hoe regionaal opleiden effectief is te implementeren.

lees meer

QuickScan voor evaluatie van regionaal opleiden

Het is nuttig om als opleider deze QuickScan in te vullen en op deze manier inzicht te krijgen in de mate van regionaal opleiden in de opleiding. In de QuickScan zijn acties en gedragingen te vinden die aangeven hoe regionaal opleiden effectief is te implementeren. De QuickScan: Regionaal specialismespecifiek opleidingsnetwerk (RSO) kan individueel worden ingevuld of samen met andere regionale opleiders.

Verheldering van regionaal opleiden: Een praktisch overzicht

Met de overzichtstabel ‘Regionaal specialisme-specifiek opleidingsnetwerk (RSO) in de dagelijkse praktijk’, die een aanvulling vormt op de QuickScan, willen we aantonen dat regionaal opleiden op verschillende niveaus plaatsvindt. Deze tabel is bedoeld als een praktisch instrument en niet om een waardeoordeel te vellen.

Samen sterk: voor optimale regionale samenwerking


Leidraad en stappenplan ROP formuleren

Een Regionaal Opleidingsplan (ROP) zorgt dat een arts in opleiding (aios) alle leerdoelen van een specialisme kan behalen, ongeacht de opleidingsinstelling of keuzestages.

lees meer

Leidraad en stappenplan ROP formuleren

Met steun en in opdracht van de OOR ON is er een leidraad en stappenplan ontwikkeld voor het formuleren van een Regionaal Opleidingsplan (ROP). Het doel van het ROP is om de opleidingsmogelijkheden in diverse instellingen op elkaar af te stemmen en het versterken van de regionale samenwerking, verankerd in een duidelijke opleidingsstructuur. Hierdoor kan een arts in opleiding (aios) alle leerdoelen van het betreffende specialisme behalen, ongeacht de opleidingsinstelling of keuzestages. Dit zorgt ervoor dat de kansen en mogelijkheden in de regio optimaal benut worden.

Documenten


Samenwerkings­overeenkomst en governance

Deze overeenkomst dient als een leidraad en geeft een gedetailleerd inzicht in de structuur, verantwoordelijkheden en afspraken binnen ons netwerk.

lees meer

Samenwerkings­overeenkomst en governance

Binnenkort volgt hier een voorbeeld van de 'Samenwerkingsovereenkomst & Governance' voor ons opleidingsnetwerk. Deze overeenkomst dient als een leidraad en geeft een gedetailleerd inzicht in de structuur, verantwoordelijkheden en afspraken binnen ons netwerk.

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om een solide basis te leggen voor een gestroomlijnde en effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. De overeenkomst is, waar nodig en gewenst, aan te passen aan de specifieke behoeften en dynamiek van de regionale opleiding.


Bronnen van buiten OOR ON

Vanuit andere OOR's en landelijke organisaties worden ook praktische richtlijnen geboden.

lees meer

Bronnen van buiten OOR ON

Naast de documenten over regionaal opleiden vanuit de OOR ON, zijn er vanuit andere OOR’s en ook landelijk, diverse documenten beschikbaar die u kunnen helpen bij het inrichten en monitoren van regionaal opleiden.

FMS: Visie op regionaal opleiden

Naast een visie op regionaal opleiden - en wat dit betekent voor de organisatie en kwaliteitszorg van medisch-specialistische vervolgopleidingen binnen een regionaal opleidingsnetwerk, worden er praktische richtlijnen geboden voor het regionaal organiseren van deze opleidingen. Met voorbeelden uit het hele land om de organisatie en kwaliteitszorg van regionaal opleiden te verduidelijken. Bekijk het document: NFU Handreiking en implementatietools regionaal opleiden

Documenten ter voorbereiding op een regionale visitatie

Artsenfederatie KNMG biedt verschillende documenten aan rondom erkenning en toezicht sociale geneeskunde.


Werken met een regionale PDCA

De Plan-Do-Check-Act-cyclus, ofwel PDCA, is een dynamisch model om samen de continue ontwikkelpunten en vernieuwingen in de opleiding vorm te geven.

lees meer

Werken met een regionale PDCA

De Plan-Do-Check-Act-cyclus, ofwel PDCA, is een dynamisch model om samen als regionale medische vervolgopleiding de continue ontwikkelpunten en vernieuwingen in de opleiding vorm te geven. Gezond en veilig opleiden staat hierbij centraal. Het gesprek hierover is het belangrijkste. Wees nieuwsgierig naar elkaar, vraag door, bied ruimte voor andere meningen en stel open vragen.

Hoe houd je het overzicht over lopende ontwikkelpunten en betrek je de stafleden bij continue verbetering? Gebruik deze documenten:

 


Advies en ondersteuning

OOR ON biedt ook op maat gemaakte onderwijskundige begeleiding om regionale samenwerking te versterken.

lees meer

Websites van regionale opleidingen

Aan het werk in de regio Oost-Nederland.