Organisatie OOR ON

Binnen de OOR ON zijn de volgende overlegorganen actief:Over de OOR ON

OOR ON staat voor Onderwijs- en OpleidingsRegio Oost-Nederland. De OOR ON is een samenwerking van het Radboudumc met andere ziekenhuizen in de regio. Samen willen we kwalitatief hoogwaardige (medische) vervolgopleidingen realiseren.  lees meer

Over de OOR ON

OOR ON staat voor Onderwijs- en OpleidingsRegio Oost-Nederland. OOR ON is een samenwerking van het Radboudumc met andere ziekenhuizen in de regio. Samen willen we kwalitatief hoogwaardige (medische) vervolgopleidingen realiseren. 

De deelnemende ziekenhuizen binnen dit samenwerkingsverband geven vorm en inhoud aan de modernisering  van de medische, tandheelkundige en bèta (vervolg-)opleidingen.

Landelijk

De landelijk vastgestelde kaders worden uitgewerkt op specialisatieniveau onder regie van:

 Lokaal en regionaal

​Implementatie van de modernisering van de ​medische, tandheelkundige en bèta (vervolg)opleidingen vindt plaats op lokaal en regionaal  niveau binnen de opleidingsclusters. De OOR ON:
 • ondersteunt op lokaal en regionaal niveau de modernisering van de (vervolg)opleidingen;
 • geeft input aan het landelijk proces;
 • neemt een belangrijke plaats in bij de verdeling van beschikbare opleidingscapaciteit;
 • levert in de toewijzingsprocedure regioplannen aan als input bij het BOLS. BOLS is een platform waarbinnen de Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van UMC's (NFU) en de Orde van Medisch Specialisten (Orde) afspraken maken over de capaciteitsverdeling.

De samenwerking binnen de OOR ON vanuit het Radboudumc voor de initiële opleiding geneeskunde gebeurt op basis van affiliatie-overeenkomsten. De affiliatie kent een afzonderlijk overlegcircuit vanwege het feit dat hierbij meerdere andere instellingen betrokken zijn.

Praktische informatie


Algemene doelstelling OOR ON

Met de samenwerking wil de OOR ON een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs en opleiding realiseren. Centrale vraag hierbij is: hoe leert de zorgverlener in opleiding het beste in de praktijk? lees meer

Algemene doelstelling OOR ON

Met de samenwerking wil de OOR ON een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs en opleiding realiseren.​​ Centrale vraag hierbij is: hoe leert de zorgverlener in opleiding het beste in de praktijk? 

Door de samenwerking tussen de diverse opleidingen en instellingen ontstaat er een betere aansluiting. Zo draagt de OOR ON bij aan het tot stand brengen van een onderwijscontinuüm in de zorg.​
 

Concrete doelen OOR ON

De OOR ON heeft een aantal concrete doelstellingen geformuleerd. lees meer

Concrete doelen OOR ON

De OOR ON heeft een aantal concrete doelstellingen geformuleerd:
 • Heldere meerjarige afspraken over inhoud, organisatie en financiën.
 • ​Inhoudelijk overleg over (vernieuwing van) ​onderwijs en opleiden.
 • Gezamenlijke scholing van opleiders.
 • Gemeenschappelijk gebruik van onderwijsfaciliteiten, zoals bibliotheek, ICT-voorzieningen, skills- en simulatiefaciliteiten.
 • Opzetten van wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan onderwijs en opleiden in de praktijk.

Organisatie OOR ON

Binnen de OOR ON zijn een aantal overlegorganen actief. lees meer

Thema's


Interprofessio­neel en transmuraal opleiden

De vergrijzing van de patiëntenpopulatie, de toename in multimorbiditeit en de medische vooruitgang eisen een gewijzigd zorgaanbod in de toekomst. Hiervoor is een goede samenwerking tussen diverse zorgprofessionals nodig. lees meer

Interprofessio­neel en transmuraal opleiden

De vergrijzing van de patiëntenpopulatie, de toename in multimorbiditeit en de medische vooruitgang eisen een gewijzigd zorgaanbod in de toekomst. Hiervoor is een goede samenwerking tussen diverse zorgprofessionals nodig. De handreiking voor transmuraal opleiden binnen de OOR ON helpt u om samenwerking tussen 1e- en 2e lijns gezondheidszorg een plaats te geven binnen en tussen de diverse opleidingen in onze regio.

Gezond & veilig opleiden

Duurzame inzetbaarheid van AIOS is een belangrijk thema binnen de vervolgopleidingen. Onderzoek van De Jonge Specialist (DJS) bevestigt het belang voor aandacht op dit punt. lees meer

Gezond & veilig opleiden

Duurzame inzetbaarheid van AIOS is een belangrijk thema binnen de vervolgopleidingen. Onderzoek van De Jonge Specialist (DJS) bevestigt het belang voor aandacht op dit punt.

Binnen de OOR ON is burnout-preventie een speerpunt: we willen gezonde zorgprofessionals opleiden die in een team, met werkplezier en veerkracht, persoonsgerichte zorg bieden tijdens hun hele carrière.

Tijdens de OOR ON Opleidingsmiddag in juni 2019 is dit thema uitgebreid aan de orde gekomen. De middag is afgesloten met een gezamenlijke inventarisatie van een aantal acties die kunnen bijdragen aan het gezond en veilig opleiden.

Profielen (toolbox)

Binnen de OOR ON is in de ROC (Regionale OpleidingsCommissie) een aantal generieke profielen benoemd, die gericht zijn op en specifiek bijdragen aan het opleiden van de medisch specialist met 'leiderschap'. lees meer

Profielen (toolbox)

Binnen de OOR ON is in de ROC (Regionale OpleidingsCommissie) een aantal generieke profielen benoemd, die gericht zijn op en specifiek bijdragen aan het opleiden van de medisch specialist met 'leiderschap'. Benoemd zijn het profiel
 • onderzoek,
 • onderwijs en opleiding,
 • kwaliteit en patiëntveiligheid en
 • bestuur & management.
Het ultieme doel is dat AIOS, als self directed learners, al dan niet gebruik makend van de generieke profielen, hun eigen, unieke profiel en talent ontdekken, uitwerken en zichtbaar maken als 'personalized' medisch specialist met leiderschap.

Via de toolbox wordt een aantal gereedschappen gepresenteerd die je als AIOS, opleider of supervisor hierbij kunnen helpen. 

Individualisering (toolbox)

Sinds 2014 kunnen AIOS de medisch specialistische vervolgopleiding afstemmen op hun eigen mogelijkheden, specifiek op hun reeds verworven competenties. Hierdoor kunnen zij hun opleidingstraject inkorten. lees meer

Individualisering (toolbox)

Sinds 2014 kunnen AIOS de medisch specialistische vervolgopleiding afstemmen op hun eigen mogelijkheden, specifiek op hun reeds verworven competenties. Hierdoor kunnen zij hun opleidingstraject inkorten.

Binnen de OOR ON is informatie verzameld en ontwikkeld om de implementatie van activiteiten op dit gebied te ondersteunen, structureel vorm te geven en te borgen. Deze doelstelling wordt bereikt door het uitvoeren van gerichte activiteiten op onderwijskundig terrein en op het gebied van logistiek en informatievoorziening.
Doelgroepen zijn OOR ON opleidingsclusters, COC’s van aangesloten klinieken, AIOS en opleidingsverantwoordelijken en onderwijskundigen. 

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)

AIOS volgen minimaal 1 x per jaar een DOO. Er zijn 4 verplichte cursussen die AIOS tijdens hun opleiding moeten volgen. lees meer

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)

AIOS volgen minimaal 1 x per jaar een DOO.  Er zijn 4 verplichte cursussen die AIOS tijdens hun opleiding moeten volgen. 

Discipline Overstijgend Onderwijs Programma - OOR-ON
Besluit vanuit ROC:
1. De AIOS volgen 4 verplichte DOO’s tijdens de opleiding
 • Doelmatigheid - landelijk verplicht (landelijke e-learning)
 • Ouderenzorg - landelijk verplicht (landelijke e-learning)
 • Self Directed Learner - verplicht (OOR-ON cursus up to date)
 • OKP co-assistenten - verplicht (OOR-ON cursus up to date
2. De AIOS volgen minimaal 1x per jaar een DOO

3. Het OOR-ON kiest voor de volgende thema’s / cursus (die niet verplicht zijn) in het DOO aanbod
 • Balans en privé - OOR-ON cursus up to date
 • Interprofessioneel samenwerken* - ontwikkelen OOR-ON prioriteit 1 - klaar
 • Innovatie - ontwikkelen OOR-ON prioriteit 2
 • Leiderschapsvaardigheden - ontwikkelen OOR-ON prioriteit 3

 • aanbod binnen profiel management en bestuur:
 • In- en extern management - OOR-ON cursus ‘up to date’
 • financien - OOR-ON cursus ‘up to date’

 • aanbod binnen profiel kwaliteit en veiligheid
 • casuistiek bejegening cultuur - OOR-ON cursus/ instellingen evt ontwikkelen
 • gezondheidsrecht en ethiek - OOR-ON cursus ‘up to date’

 • aanbod nu binnen profiel wetenschap
 • klinische epidemiologie - OOR-ON cursus ‘up to date’
 • Evidence based medicine - OOR-ON cursus ‘up to date’
* er is een ROC commissie ‘transmuraal opleiden’ ingesteld. Zij hebben de handreiking transmuraal opleiden geschreven (bijlage 23) en het DOO Transmuraal opleiden ontwikkeld (bijlage 13b) (eind 2019 pilot).

4. J. de Graaf en het onderwijskundignetwerk gaan nader uitwerken de wijze waarop DOO binnen de OOR ON en de instellingen wordt aangeboden. Best practices inventariseren.

Overige DOO cursussen die worden aangeboden en aanbevolen in het Radboudumc

 • Persoonlijk leiderschap
 • Persoonsgerichte communicatie door AIOS
 • Pilot heeft plaatsgevonden in 2018-2019 olv Bart Post en ELG Tim Olde Hartman. Deze was succesvol waarbij de resultaten zijn gepubliceerd (Noordman et al. BMC Medical Education (2019) 19:128). De cursus wordt obv pilot verder doorontwikkeld.
 • "Onderwijs buiten de lijnen"
 • Dit is een initiatief van de AAVR (AIOS, 2e/3e lijn), LOVAH (AIOS huisartsengeneeskunde, 1e lijn) en VOSON (AIOS ouderengeneeskunde, 1e lijn) om de samenwerking tussen 1e en 2e lijn te verbeteren. Ongeveer 3 avonden per jaar.
 • Topclass Innovation in Care (opgezet in 2016 als Topclass Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie)
 • In deze Topclass wordt gedurende een half jaar tools aangereikt om arts-assistenten verder te ontwikkelen tot leider in het verbeteren en borgen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De opleiding is voor ouderejaars AIOS en andere zorgprofessionals die de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Deze opleiding is ontwikkeld om inhoud te geven aan het profiel Kwaliteit en Veiligheid.
 • Leergang 3.0 Medisch en Persoonlijk Leiderschap
 • In deze leergang - voor en door AIOS ontwikkelt - verdiepen 15 AIOS van verschillende specialismen zich in persoonlijk en medisch leiderschap. Gedurende 8 maanden zullen in 12 modules verschillende aspecten van deze onderwerpen aan bod komen en worden sprekers van binnen en buiten de regio uitgenodigd voor lezingen en masterclasses; De Leergang wordt ondersteund door de Centrale Opleidingscommissie, de Radboud Health Academy en Human Resources.
 • Topclass Medisch Onderwijs
 • Tijdens de topclass Medisch Onderwijs worden er 5 modules doorlopen van 1-2 contactdagen per maand, van opzet van onderwijs, tot lesgeven tot evaluatie. Hierin worden meer basis principes aangeleerd over medisch onderwijs. Deze opleiding is ontwikkeld om inhoud te geven aan het profiel onderwijs&opleiding.

 • bekijk het DOO-aanbod van het Radboudumc